Senagat gazy we lukmançylyk

Suwuklyk ulgamynyň howpsuzlygyny üpjün etmek biziň jogapkärçiligimizdir

Senagat gaz pudagynda we lukmançylyk pudagynda, senagat maşynlary uzak wagtlap ýokary güýçli yrgyldy ýagdaýynda we ulgam köplenç ýokary basyşly we ýokary temperaturaly suwuklyklary we gazlary daşaýar, syzmak ýüze çykandan soň, bu sebäp bolar zawod we daşky gurşaw üçin hasaplap bolmajak ýitgiler, şonuň üçin suwuklyk ulgamyndaky komponentleriň ähli böleklerine has ýokary talap goýýar.Worryöne alada etme,Hikelokesasy turba armaturlary, dolandyryş klapanlary we şahsylaşdyrylan önümler bu pudaklaryň talaplaryny kanagatlandyryp biler.Suwuklyk ulgamymyzyň hünärmenleri siziň üçin çözgütleri taýýarlap bilerler we suwuklyk ulgamyňyzyň howpsuzlygyny goramak üçin elinden gelenini edip bilerler.

医疗 工业 气体

Kämil hyzmat ulgamy

Hikelokdiňe bir tutuş pudakda ýokary hilli önümler bilen üpjün etmän, eýsem dürli suwuklyk ulgamlary tarapyndan talap edilýän çözgütleriň doly toplumyny üpjün etmek üçin hünärmen we oýlanyşykly hyzmat topary bar.Kynçylyklara we kynçylyklara nirede duşsaňyzam, hemişe biziň bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.Hünärmentlik we öz wagtynda hyzmat etmegimiziň aýratynlyklarysize has güýçli gorag berer.Hemme zat howpsuzlygyňyza we gyzyklanmalaryňyza esaslanýar.Ulgamyň kadaly işlemegini üpjün etmek bilen bir hatarda, siziň üçin bölünişi optimallaşdyrýar we çeşmeleriň tygşytly peýdalanylmagyna düşünýär.

Senagat gazy we lukmançylyk pudagy önümi maslahat berilýär

Biziň hödürleýän önümlerimiz, lukmançylyk pudagy üçin steril we wakuum gurşawyny döretmäge kömek edýär.Suwuklyk ulgamynda hereket edýän komponentler möhürlenmegiň we syzmagyň öňüni alyp biler, senagat gaz pudagynyň howpsuzlygyny we durnuklylygyny netijeli kepillendirip biler we zawodyň çykdajylaryny tygşytlap biler.“Hikelok” -yň ýokary hilli önümleri zawodyň ýitgisini azaldyp, zawodyň artykmaçlyklaryny artdyryp biler.

Armatura

Ekiz ferruly turba armaturlarymyzyň ululygy 1/16-dan 2-e çenli, material bolsa 316 SS-den garyndysyna çenli.Poslama garşylyk we durnukly baglanyşyk aýratynlyklary bar we aşa iş şertlerinde-de durnukly rol oýnap biler.

Klapanlar

Adaty amaly klapanlarymyzyň hemmesi şu ýere girýär. Olaryň akymy takyk gözegçilikde saklamak we basyşy kadalaşdyrmak wezipeleri bar. Howpsuz, ygtybarly we uzak ömri bar, bu olary meşhur edýär.

Çeýe şlanglar

Metal şlanglarymyz dürli içki turba materiallarynda, ahyrky birikmelerde we şlangyň uzynlyklarynda bar. Olar güýçli dartyş çeýeligi, ýokary poslama garşylyk we durnukly möhürleme görnüşi bilen häsiýetlendirilýär.

Çalt birikdiriji

Çalt birleşdirijimiz, adyndan görnüşi ýaly, dürli iş şertlerinde ulgamyň bada-bat kesilmegini kanagatlandyryp bilýän, suwuklygyň syzmagynyň öňüni alyp bilýän we ulgamy hemmetaraplaýyn gorap bilýän ulgamda çalt birikmäge ukyply.

Düzgünleşdirijiler

Basyşy azaldýan sazlaýjy bolsun ýa-da arka basyşy sazlaýjy bolsun, önümleriň bu tapgyry ulgamyň basyşyny özleşdirmäge, real wagt gözegçiligini geçirmäge we takyk gözegçiligi gazanyp biler.

Gurallar we esbaplar

Turbany egiriji enjamlar, turba kesiji enjamlar, turbalary işlemek üçin turbalary arassalaýjy gurallar, boşlugy barlamak üçin gurallar we turba gurnamak üçin zerur gurallar, şeýle hem turba gurnamak üçin zerur möhürleýji enjamlar bar.

Ölçeg enjamy

Biziň üpjün edýän basyş ölçeýjimiz, flometr we beýleki ölçeg enjamlary, ulgamyň dürli ugurlarynda suwuk okaýyşlary anyk synlamaga mejbur edip biler we ulgam üçin iň giňişleýin goragy berip biler.