برنامه های کاربردی

نفت و پتروشیمی

پالایشگاهی و شیمیایی

انرژی حرارتی و انرژی هسته ای

CNG و LNG

آزمایشگاه

انرژی خورشیدی و نیمه هادی

گاز صنعتی و پزشکی

دارویی و غذایی

انرژی هیدروژن