การใช้งาน

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

โรงกลั่นและเคมีภัณฑ์

พลังงานความร้อนและพลังงานนิวเคลียร์

ซีเอ็นจี และแอลเอ็นจี

ห้องปฏิบัติการ

พลังงานแสงอาทิตย์และสารกึ่งตัวนำ

ก๊าซอุตสาหกรรมและการแพทย์

ยาและอาหาร

พลังงานไฮโดรเจน